750 x 1200 x 600 mm

350 kg

750 x 1200 x 600 mm

350 kg

Kích thước theo yêu cầu

750 x 1200 x 600 mm

350 kg

750 x 1200 x 600 mm

350 kg

1480 x 780 x 670 mm

400 kg

Chứng nhận